ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - štrkopieskovňa ČERVENÍK

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - štrkopieskovňa ČERVENÍK


prírodné ťažené kamenivo prané


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - štrkopieskovňa ČERVENÍK

920 42, Červeník
IČO: 35825286

Kontakt

Telefón: +421 907 283 818,
E-mail: e.cervenik@alas.sk
Web: www.alas.sk

O nás

Spoločnosť ALAS SLOVAKIA, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Prevažujúcou činnosťou spoločnosti je ťažba a spracovanie kameniva, ktoré je určené na predaj stavebníkom, ale aj iným spotrebiteľom. Významnou časťou výrobného programu je aj produkcia transportbetónu. Sortiment kameniva je certifikovaný v zmysle zákona č. 90/1998 o stavebných výrobkoch, podľa EN a STN.

Sortiment

prírodné tažené kamenivo prané
 

Frakcie

  • 0/4;
  • 4/8;
  • 8/16;
  • 16/22;
  • neupravená surovina 0/22;
  • netriedené kamenivo frakcie 22/63


Použitie
- betónové a maltové zmesi
- betónové výrobky, prefabrikáty
- drenáže, zásypy inžinierskych sietí

- dekorácia

Kvalita

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky normy EN ISO 9001 pre ťažbu a spracovanie kameniva a výroby transportbetónu.

 

Prevádzka je certifikovaná notifikovanými osobami v rámci legislatívy  SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

Certifikáty