Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice

recyklácia stavebného odpadu

Ako nás kontaktovať?

Adresa

Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice

040 01, Košice - Barca
IČO: 31721401

Sortiment

Spracovávaný materiál:

  • Vybúraný betón, železobetón
  • Tehly
  • Živičná suť - materiál z demolácií vozoviek
  • Železničné kamenivo

Využitie recyklovanej drte:
v stavebníctve na spevňovanie a stabilizáciu plošných podkladných vrstiev ako úprava lesných, poľných ciest mechanickou stabilizáciou<
vstupný materiál na betonárku na výrobu betónu nižších pevnostných tried
živičný recyklát – vstupná surovina pre obaľovačky – podkladná vrstva pre živičné povrchy
opätovné použitie železničného kameniva do koľajového lôžka tratí

Na koho sa obrátiť

Vedúci recyklačnej základne Košice Barca
Bc. Jaroslav Jusko
0905 578 781 end_of_the_skype_highlighting


Zaradenie do kategórií