Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

  1. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je AUREA INVEST a.s. IČO 25113658, so sídlom v Dubině 161, 252 28 Černošice, Česká republika ( dalej tiež „správca“)

Kontaktné údaje správcu sú: Kancelária: Darwinova 19, 143 00 Praha 4, e-mail: info@betonserver.cz, telefón: +421 244 403 386

B. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu druhá osoba poskytla  (väčšinou tá, ktorá urobila objednávku, kupujúci, odberateľ služieb a pod. ), alebo osobné údaje, ktoré správca získal pri spracovávaní objednávky, na základe plnenia zmluvy a zákonných povinností.

Správca spracováva o druhej osobe identifikačné a kontaktné údaje a údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vybavenie objednávky, plnenie zmluvy a právnych povinností.

Pokiaľ nám druhé osoby slobodne poskytli súhlas, tak správca spracováva ich e-mail a dátum poskytnutia súhlasu tiež za účelom posielania obchodných informácií.

C.  Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

      Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

- plnenie zmluvy medzi správcom a druhou osobou podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

- plnenie právnych povinností súvisiacich s uzatvorenou zmluvou medzi správcom a druhou osobou podľa čl. 6  odst. c) GDPR.

2  Účelom spracovania osobných údajov je:

Vybavenie  objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi správcom a druhou osobou -  pri objednávke sú vždy vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresa, kontakt – telefónne číslo a e-mail), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné platnú zmluvu uzatvoriť a plniť ju zo strany správcu.

3.  Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

     D.  Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

- počas doby nevyhnutnej k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi správcom a druhou osobou a podľa legislatívy Európskej únie a Slovenskej republiky, vždy minimálne počas doby trvania zmluvy, premlčacej  či obdobnej lehoty pre uplatnenie príslušných nárokov, lehoty stanovenej právnym predpisom (archivačná doba, a pod.) Po uplynutí tejto doby sa správca zaväzuje osobné údaje vymazať.

      E.  Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia  osobných údajov od správcu sú osoby:

  • podieľajúce sa dodaní služieb / realizácii platieb na základe smluvy ( najmä osoby poskytujúce účtovné a daňové služby)

-         zabezpečujúce marketingové, poradenské a iné odborné služby

2.Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

     F. Práva druhej osoby, ktorej osobné údaje správca spracováva

1. Za podmienok stanovených GDPR  má  druhá  osoba, ktorej osobné údaje správca spracováva:

-právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

-právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade na obmedzenie spracovávania podľa čl. 18 GDPR,

-právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR

-právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

-právo na prenositeľnosť  údajov podľa čl. 20 GDPR

-právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu, uvedený v čl. III. týchto podmienok

     2.Ďalej má uvedená osoba právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov.

    G. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

právca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

     H. Záverečné ustanovenia

Odoslaním internetového formulára každý potvrdzuje, že je oboznámený  mj.(neviem, čo je tým myslené) s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť, vždy však pri zachovaní minimálneho štandardu ochrany osobných údajov stanoveného právnymi predpismi. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.. 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018

Potrebujete pomôcť s Betonserverom?

Vyberte si nižšie kontakt a ozvite sa nám

E-mail: inveon@inveon.sk