ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - štrkopieskovňa ŠTRKOVEC

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - štrkopieskovňa ŠTRKOVEC


Prírodné ťažené kamenivo.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - štrkopieskovňa ŠTRKOVEC
Štrkovec
925 52, Šoporňa
IČO: 35825286

Kontakt

Telefón: +421 2 6920 4011
E-mail: info@alas.sk
Web: www.alas.sk

O nás

Spoločnosť ALAS SLOVAKIA, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Prevažujúcou činnosťou spoločnosti je ťažba a spracovanie kameniva, ktoré je určené na predaj stavebníkom, ale aj iným spotrebiteľom. Významnou časťou výrobného programu je aj produkcia transportbetónu. Sortiment kameniva je certifikovaný v zmysle zákona č. 90/1998 o stavebných výrobkoch, podľa EN a STN.

Sortiment

Frakcie

  • 0/4
  • 0/16
  • 0/22
  • skrývkový materiál 

Použitie
- betónové a maltové zmesi
- betónové výrobky, prefabrikáty
- drenáže, zásypy inžinierskych sietí
- dekorácia
- strešné krytiny

Kvalita

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky normy EN ISO 9001 pre ťažbu a spracovanie kameniva a výroby transportbetónu.

Prevádzka je certifikovaná notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

Certifikáty