STRABAG s.r.o. - Obaľovačka Geča

STRABAG s.r.o. - Obaľovačka Geča

Obaľovačka - Výroba asfaltových zmesí


Ako nás kontaktovať?

Adresa

STRABAG s.r.o. - Obaľovačka Geča

044 10, Geča
IČO: 17317282

O nás

STRABAG s.r.o. je jedným z lídrov na slovenskom stavebnom trhu, je popredným tuzemským výrobcom asfaltových zmesí v rozsahu kompletného sortimentu. Svojou činnosťou pokrýva celé územie Slovenskej republiky. V oblasti pozemného a inžinierskeho staviteľstva je koncern STRABAG SE na Slovensku aktívny prostredníctvom spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o, ktorá realizuje výstavbu komerčných a priemyselných objektov, bytovú a občiansku výstavbu. O ponuke služieb tejto spoločnosti nájdete viac informácií na www.strabag-pozemne.sk.

Sortiment

V oblasti dopravného staviteľstva ponúkame najmä tieto výkony:

 • výstavba diaľnic
 • výstavba ciest
 • výstavba spevnených plôch
 • výstavba športovísk a zariadení pre voľný čas
 • zaisťovacie a ochranné stavby
 • vedenia a kanalizácie
 • ekologické stavby
 • železničné stavby
 • výstavba a rekonštrukcie mostov
 • vodohospodárske stavby
 • výstavba tunelov
 • výstavba letísk
 • výroba asfaltových zmesí

Kvalita

Systém manažérstva

Spoločnosť STRABAG s.r.o. má pre oblasť inžinierskeho a dopravného staviteľstva a výroby asfaltových zmesí zavedený integrovaný systém manažérstva, ktorý pozostáva zo:

 

Pre oblasť dopravného a inžinierskeho staviteľstva sa v spoločnosti STRABAG s.r.o. pri veľkých projektoch uplatňuje aj systém manažérstva kvality v projektoch podľa ISO 10006:2003 a pre oblasť výroby asfaltových zmesí sa v rámci existujúceho integrovaného systému manažérstva uplatňujú aj požiadavky systému riadenia výroby, resp. vnútropodnikovej kontroly výroby podľa STN EN 13108-21:2006.

Certifikáty

Systém manažérstva kvality sa v spoločnosti začal budovať v roku 2004, kedy sa manažment rozhodol implementovať požiadavky normy ISO 9001. Následne, v roku 2007, sa manažment rozhodol rozšíriť existujúci systém manažérstva kvality aj o systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 a v oblasti dopravného staviteľstva aj o systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001. Pre oblasť výroby asfaltových zmesí bol systém manažérstva rozšírený o oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci o dva roky neskôr. V roku 2015 bol integrovaný systém manažérstva rozšírený aj o systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001.

Integrovaný systém manažérstva je každoročne preverovaný certifikačným orgánom Quality Austria (partner IQNet). Oblasť informačnej bezpečnosti je každoročne preverovaná certifikačným orgánom QScert. Systém riadenia výroby pri výrobe asfaltových zmesí je okrem toho každoročne preverovaný aj notifikovanou osobou VUIS-CESTY.