Danucem Slovensko a.s. - Kamenolomy - Lom Čachtice

Danucem Slovensko a.s. - Kamenolomy - Lom Čachtice

Široký sortiment výrobkov prírodného kameniva pre  využitie v rôznych odvetviach. napr. výstavba a údržba cestných komunikácií, hutníctva a výroby betónov, ale aj v záhradkárstve, poľnohospodárstve či potravinárstve.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

Danucem Slovensko a.s. - Kamenolomy - Lom Čachtice

916 21, Čachtice
IČO: 00214973

Otváracia doba

6:00 - 17:00

(10:30 - 11:00 obedná prestávka)

O nás

Ložisko sa nachádza v SV ukončení Malých Karpát označovaných ako Nedzovské pohorie, 4 km na JZ od Nového Mesta nad Váhom. Tvorí ho komplex strednotriasových karbonátových hornín zastúpených vápencami, dolomitickými vápencami a vápnitými dolomitmi, nachádzajúcimi sa v podloží egenburských zlepencov, pieskovcov a piesčitých vápencov.

Tektonická stavba ložiska je značne komplikovaná. Ložiskové komplexy tvoria antiklinálu, ktorej os prebieha v smere ZSZ – JV, v priestore kóty Draplák. Sklon vrstiev je 48° až 74° k juhu. Samotné ložisko sa nachádza v jej južnom krídle. Skrasovatenie ložiska a jeho okolia sa prejavuje výskytom závrtov, škrapov a puklín krasového charakteru. Na ložisku vystupujú kaverny vyplnené hlinami, resp. tektonickým ílom. Ich celkové zastúpenie sa odhaduje na 15 %. Z hľadiska hydrogeologických pomerov ťažobná úroveň ložiska je 45 m nad eróznou bázou rieky Váh. Pri ťažbe nedochádza z hydrogeologického hľadiska k žiadnym prekážkam.

 

 

Sortiment

Výrobňa Čachtice produkuje široký sortiment výrobkov prírodného kameniva, ktoré má všestranné použitie pri výstavbe a údržbe cestných komunikácií, v záhradkárstve, poľnohospodárstve, potravinárstve, ako aj v hutníctve a metalurgii, ale aj pri výrobe betónov.

 • Prírodné kamenivo do 22 mm je základom živičných obaľovacích zmesí pre povrchové úpravy cestnej siete.
 • Výrobky prírodného kameniva je možné využiť veľmi efektne na skrášlenie chodníkov, parkových priestorov a v záhradnej architektúre. Výborne využiteľné v cukrovaroch sú kusové vápence, ktoré sa dodávajú aj ako hlavná surovina pre výrobu vápna.
 • Stredisko dodáva i lomový kameň, ktorý sa používa na reguláciu riek, potokov a v individuálnej i investičnej výstavbe ako základový a murovací materiál. Kameň dodávame ako triedený, netriedený, lomový kameň do a nad 200 kg a lomový kameň na stavbu vodných diel.

Všetky výrobky vyhovujú požiadavkám Vyhlášky č. 12/2001 Z.z. O požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

Frakcie

 • 0/2
 • 0/4
 • 4/8
 • 8/16
 • 16/22
 • 16/32
 • 32/63
 • 0/32
 • 0/63
 • 0/63 do ost. vrstiev 
 • 0/125
 • 63/90
 • 90/125
 • LK netriedený
 • LK záhozový do/nad 200 kg

Kvalita

 

 

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Vedúci
Richard Putera
+421 903 610 854

Cenník

Cenník kameniva

Ďalšie adresy

Lom Mníchova Lehota

Adresa:           

913 21, Mníchova Lehota, pošta Trenčianska Turná

Vedúci: Marián Hörik

Email:   marian.horik@danucem.com

Telefón: +421 32 64 86 260

Mobil:    +421 910 625 478

Doba expedície:

6.00 -17.00 v pracovných dňoch  (10.30 - 11.00 obedná prestávka)

 

Lom Hubina

Adresa: Hubina 1, 922 21  Hubina

Vedúci: Jaroslav Chalás

Email: hubina@danucem.com

Telefón:+421 33 77 47 182

Mobil: +421 918 906 728

Doba expedície:           

7.00-15.00 v pracovných dňoch (11.00-11.30) obedná prestávka

 

Lom Jablonica
Adresa: Jablonica 629 , 906 32 Jablonica

Vedúci: Ján Červeňanský

Email:   jan.cervenansky@danucem.com , jablonica@danucem.com

Mobil:    +421 903 804 204

Telefon: +421 34 65 83 611 (expedícia)

Doba expedície:           

7.00-15.00 v pracovných dňoch (11.00 - 11.30) obedná prestávka

 

 

 

 


Pobočky